Financiën

Financiële positie

In dit hoofdstuk informeren wij u over de ontwikkelingen die van invloed zijn op het saldo van de meerjarenbegroting 2022-2025.

Van kadernota naar begroting
Na vaststelling van de kadernota heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn op de meerjarenbegroting. Deze ontwikkelingen lichten we in dit hoofdstuk toe.
Rekening houdend met deze ontwikkelingen geeft de meerjarenbegroting het volgende eindbeeld:

(bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Saldo meerjarenbegroting 2022-2025

1.579

1

-147

193

V

V

N

V

N = nadeel, V = voordeel

Om te beoordelen of sprake is van een structureel sluitende meerjarenbegroting corrigeren we de bovenstaande cijfers met de incidentele baten en lasten en de incidentele mutaties in de reserves. Het structurele saldo van de meerjarenbegroting 2022-2025 geven we in onderstaande tabel weer.

(bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Saldo meerjarenbegroting 2022-2025

1.579

1

-147

193

Te corrigeren voor:

Incidentele lasten

-991

-133

-27

50

Incidentele baten

418

245

0

0

Incidentele mutaties in de reserves

638

23

18

0

Structurele saldo meerjarenbegroting 2022-2025

1.514

-134

-138

243

V

N

N

V

N = nadeel, V = voordeel

Er is sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting. Bij ontwikkelingen Gemeentefonds informeren wij u onder andere over de herijking verdeling gemeentefonds. Deze herijking gaat zeer waarschijnlijk fors nadelig voor ons uitvallen. De VNG heeft in de richting van het Rijk aangegeven, dat met een herverdeling van het gemeentefonds alleen dan kan worden ingestemd wanneer het gemeentefonds van voldoende omvang is. Met de extra middelen voor jeugdzorg wordt daarmee een belangrijke eerste stap gezet. Maar dat alleen is niet voldoende. Met name de opschalingskorting, waarover wij u in de Kadernota 2022 informeerden, moet helemaal van tafel. Daarnaast wordt door de VNG ingezet op het aanpassen van het abonnementstarief WMO. Wij verwachten dat besluiten over deze onderwerpen door het huidige demissionaire kabinet worden overgelaten aan het nieuw te vormen kabinet. Onze verwachting is dat we niet eerder dan in de Meicirculaire 2022 wat meer duidelijkheid hierover gaan krijgen.

Leeswijzer
We behandelen de volgende onderdelen:

 • Financieel overzicht.
  Het financieel overzicht bestaat uit een tabel waarin we een samenvatting hebben opgenomen van alle financiële ontwikkelingen die het saldo van de Meerjarenbegroting 2022-2025 beïnvloeden.
 • Ontwikkelingen gemeentefonds.
  In eerste instantie geven we inzicht in de effecten van de Meicirculaire 2021. Daarnaast staan we stil bij de extra middelen voor jeugdzorg die we via de Septembercirculaire 2021 gaan ontvangen.
  Verder geven we een doorkijk naar de mogelijke effecten van de herijking verdeling gemeentefonds. Omdat er nog veel onduidelijkheden zijn over de herverdeling verwerken we de mogelijke effecten niet in het saldo van de meerjarenbegroting.
 • Voorstellen nog niet financieel vertaald in kadernota.
  In de Kadernota 2022 benoemden wij drie onderwerpen die nog niet financieel waren vertaald. Het gaat daarbij om de Lokale Adaptatiestrategie (LAS) en de daarbij behorende Uitvoeringsagenda, de voortzetting van NEXTgarden en om de accommodatieplannen. Voor de LAS reserveren we in deze begroting al middelen. Alle onderwerpen worden nog separaat aan uw raad voorgelegd.
 • Positieve effecten op saldo meerjarenbegroting.
  We lichten hier een aantal positieve effecten op het saldo meerjarenbegroting toe.
 • Jeugdzorg.
  We staan stil bij de extra middelen voor jeugdzorg die we via de Septembercirculaire 2021 gaan ontvangen. We geven aan waarvoor die middelen worden ingezet. Meer gedetailleerde informatie zullen wij u via een informatienota voorleggen. Bij de behandeling/besprekingen van de Begroting 2022 is deze informatienota voor u beschikbaar.
 • Structurele doorwerking 2e tussentijdse rapportage 2021.
  De structurele doorwerking vanuit de 2e tussentijdse rapportage bedraagt € 28.000 voordelig en is verwerkt in deze begroting.
Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 10:57:16 met de export van 09/29/2021 08:36:26