Financiën

Algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Financieel overzicht

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het betreft met name de OZB en de uitkeringen uit het Gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen zoals het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel.

 (bedragen x € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen

2021 *

2022

OZB (groei + index)

12.404

12.740

Gemeentefonds (Algemene uitkering)

62.705

62.826

Uitkering deelfonds sociaal domein

6.280

4.951

Dividenden

53

24

Precariorechten

3.431

0

Saldo van de financieringsfunctie

60

345

Overige algemene dekkingsmiddelen

322

336

Vennootschapsbelasting

0

0

Totaal algemene dekkingsmiddelen

85.255

81.222

Reservering precariorechten

- 3.087

0

Vrij besteedbare middelen

82.168

81.222

* Begroting 2021 na wijzigingen.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 10:57:16 met de export van 09/29/2021 08:36:26