Bijlagen

Kerngegevens

Kerngegevens

In deze tabel staan de  cijfers per 1 januari van het betreffende jaar. In de kolommen 2019 en 2020 staan de werkelijke cijfers. In de kolommen 2021 tot en met 2025 zijn de begrote cijfers opgenomen.

SOCIALE STRUCTUUR

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Aantal inwoners per 1 januari

46.475

46.601

46.836

47.025

47.275

47.725

47.850

Aantal inwoners naar leeftijd

Inwoners < 20 jaar

10.700

10.589

10.448

10.295

10.154

10.010

9.880

Inwoners > 64 jaar

9.752

10.137

10.462

10.779

11.113

11.450

11.808

Aantal personen met uitkering

PW-IOAW-IOAZ

494

490

499

480

460

440

420

Loonkosten subsidie

23

33

70

85

95

105

110

Leerlingen per 1 oktober

- basisonderwijs

4.060

3.952

3.878

3.790

3.744

3.661

3.622

- speciaal basisonderwijs

231

247

244

239

235

230

227

- voortgezet onderwijs

2.439

2.343

2.249

2.185

2.166

2.141

2.126

- speciaal voortgezet onderwijs

88

83

82

83

86

90

93

 FYSIEKE STRUCTUUR

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Oppervlakte gemeente in ha.

6.914

6.914

6.914

6.914

6.914

6.914

6.914

Waarvan

-binnenwater

721

725

725

725

725

725

725

-historische stads- en dorpskern

5

5

5

5

5

5

5

Openbaar groen in ha *
(excl. water en bermen)

257

259

318

320

321

321

322

Lengte van riolering in km

413

440

445

447

449

453

454

Lengte van wegen in km

345

345

345

345

345

345

345

Woonruimten per 1 januari

19.877

19.906

20.049

20.175

20.329

20.494

20.700

Gem. aantal inwoners per woning

2,34

2,34

2,34

2,33

2,32

2,31

2,31

* De verhoging van het aantal ha openbaar groen in 2021 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de overdracht van 57,5 ha van Park Lingezegen.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 10:57:16 met de export van 09/29/2021 08:36:26