Financiën

EMU-saldo

 

(Bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q.
onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)*

           486

          (245)

          (419)

           (88)

+

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

        4.991

        5.625

        5.853

        5.740

+

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten

laste van de exploitatie

        4.023

        4.023

        4.038

        4.038

-

4

Uitgaven aan investeringen in (im)materiële

vaste activa die op de balans worden

21.281

18.077

10.203

14.584

geactiveerd

+

5

De in mindering op onder 4 bedoelde

investeringen gebrachte ontvangen bijdragen

van het rijk, de Provincies, de Europese

               -

               -

               -

               -

Unie en overigen

+

6a

Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in

(im)materiële vaste activa (tegen

verkoopprijs)

               -

               -

               -

               -

-

6b

Boekwinst op desinvesteringen in

(im)materiële vaste activa

               -

               -

               -

               -

-

7

Uitgaven aan aankoop van grond en de

uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

1.015

463

320

431

+

8a

Verkoopopbrengsten van grond (tegen

verkoopprijs)

4.138

1.730

1.560

1.560

-

8b

Boekwinst op grondverkopen

 -

-

-

9

Betalingen ten laste van de voorzieningen

        3.598

        4.485

        3.310

        5.520

-

10

Betalingen die niet via de exploitatie lopen,

maar rechtstreeks ten laste van de reserves

worden gebracht en die nog niet vallen onder

               -

               -

               -

               -

één van de andere genoemde posten

-

11

Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en

aandelen

               -

               -

               -

               -

Berekend EMU-saldo

     -12.256

     -11.892

       -2.801

       -9.285

* Een exploitatietekort heeft een minteken

 

De posten met een plus verkleinen het EMU-tekort, die met een min vergroten het EMU-tekort.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 10:57:16 met de export van 09/29/2021 08:36:26