Samenvatting

Leeswijzer

PROGRAMMA'S

Per programma benoemen we de inhoudelijke onderwerpen, de doelen die we daarvoor willen bereiken, de beleidsnota's en de relevante indicatoren. De werkelijke indicatoren 2020 en de begrote indicatoren 2021 zijn overgenomen uit respectievelijk de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 (ook als inmiddels de indicatoren op basis van de huidige bekende gegevens anders zouden luiden).

Wat gaan we doen in 2022?
Hier geven we zo concreet mogelijke informatie over de acties die we in 2022 gaan uitvoeren om de doelen te bereiken.

Wat mag het kosten?
Hier geven we aan welk budget er in het betreffende programma omgaat. Bij de vaststelling van de begroting worden de budgetten geautoriseerd op programmaniveau.
De budgetten zijn inclusief de lasten voor personele inzet. Ook de ontwikkelingen gemeentefonds, de voorstellen Kadernota die financieel zijn vertaald, de positieve effecten en de extra middelen jeugdzorg, zoals die in de financiële positie zijn opgenomen, zijn in de tabel 'Wat mag het kosten?' verwerkt.

Onder de tabel 'Wat mag het kosten?' wordt met verschillende kopjes steeds een toelichting gegeven op de grotere verschillen tussen 2021 en 2022, de mutaties in de reserves en de relevante besluiten met financieel belang na de vaststelling van de begroting 2021.

Voor de wijzigingen ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • In de raming 2021 zijn de budgetten opgenomen inclusief de begrotingswijzigingen die voortvloeien uit de tussentijdse rapportages en de aparte raadsbesluiten tot en met juli 2021.
 • De volgende wijzigingen zijn hier opgenomen:
  - aanpassingen als gevolg van individuele raadsbesluiten;
  - de financiële gevolgen van de 1e en de 2e Tussentijdse rapportage 2021 voor het jaar 2022;
  - de actualisatie van het bestaand beleid en de nieuwe ontwikkelingen uit de Kadernota 2022;
  - de ontwikkelingen gemeentefonds
  , de financieel vertaalde voorstellen Kadernota 2022 en de positieve effecten opgenomen in deze programmabegroting;

De grotere verschillen tussen 2021 en 2022 worden alleen toegelicht als de afwijking meer bedraagt dan € 50.000. Als een groter verschil niet is toegelicht, komt dat omdat het uit meerdere bedragen bestaat die kleiner zijn dan € 50.000. Ook wijzigingen die het gevolg zijn van prijsindexaties, dotaties aan/stortingen in voorzieningen of budgetoverhevelingen worden niet toegelicht.


Investeringsplan
We besteden verder aandacht aan het Investeringsplan. Alle investeringen die op het investeringsplan staan, zijn al eerder door de raad vastgesteld of zijn al eerder opgenomen in de P&C-documenten.
In het investeringsplan staan de nog niet gevoteerde investeringsbudgetten. De toekomstige lasten hiervan staan in programma 9 bij de reserveringen. De lasten van de gevoteerde kredieten zitten in de kapitaallasten van het product. Deze zitten in de tabellen bij 'Wat mag het kosten' in elk programma.
(In het overzicht 'Gevoteerde investeringsbudgetten' zijn alleen de investeringsbudgetten opgenomen waarvan de levering of realisatie langer gaat duren dan verwacht.)

Risico's
In de programma's zijn ook ontwikkelingen en risico's opgenomen. De risico's met een risicoscore van 15 of hoger worden toegelicht. Voor meer informatie over risico's verwijzen we naar de paragraaf  Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Verbonden partijen
Bij ieder programma lichten we toe hoe de verbonden partijen bijdragen aan de doelen van het programma door aandacht te besteden aan de doelen en de ontwikkelingen van de verbonden partijen die bij het programma hoort.

PARAGRAFEN

De paragrafen zijn programmaoverstijgend. In de paragrafen leggen we de beleidslijnen vast met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen. Naast de zeven verplichte paragrafen (lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid) heeft de gemeenteraad de paragraaf Duurzaamheid toegevoegd.

FINANCIËN

Dit onderdeel bevat onder meer een uiteenzetting van de financiële positie. Het 'financieel overzicht' geeft een beeld van het verloop van de financiën sinds de Kadernota 2022 tot en met het saldo van de meerjarenbegroting 2022-2025. De ontwikkelingen worden afzonderlijk toegelicht. Voor de doorwerking van de 2e tussentijdse rapportage 2021, wordt verwezen naar deze rapportage.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 10:57:16 met de export van 09/29/2021 08:36:26