Financiën

Taakveldenbegroting

Taakveldenbegroting

Taakveldenbegroting 2022

Nr.

Bedragen x € 1.000

 Lasten 2022

 Baten 2022

Saldo 2022

0

Bestuur en ondersteuning

-22.883

87.333

64.450

0.1

Bestuur

-2.726

-

-2.726

0.10

Mutaties reserves

309

737

1.045

0.11

Resultaat rekening van baten en lasten

-

-

-

0.2

Burgerzaken

-1.229

570

-659

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-864

79

-785

0.4

Overhead

-17.187

1.492

-15.695

0.5

Treasury

146

68

215

0.61

OZB woningen

-180

9.511

9.331

0.62

OZB niet-woningen

-

3.229

3.229

0.64

Belastingen overig

-974

411

-563

0.7

Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds

-

71.236

71.236

0.8

Overige baten en lasten

-178

-

-178

0.9

Vennootschapsbelasting

-

-

-

1

Veiligheid

-3.660

107

-3.553

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-2.529

67

-2.462

1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.131

40

-1.091

2

Verkeer,vervoer en waterstaat

-5.812

163

-5.648

2.1

Verkeer en vervoer

-5.737

163

-5.573

2.2

Parkeren

-75

-

-75

3

Economie

-3.628

3.059

-569

3.1

Economische ontwikkeling

-291

-

-291

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-2.764

2.825

61

3.3

Bedrijvenloketten bedrijfsregelingen

-199

20

-179

3.4

Economische promotie

-374

214

-160

4

Onderwijs

-4.185

555

-3.629

4.1

Openbaar basisonderwijs

-44

-

-44

4.2

Onderwijshuisvesting

-2.072

3

-2.069

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-2.069

552

-1.516

5

Sport, cultuur en recreatie

-9.628

1.054

-8.575

5.1

Sportbeleid en activering

-583

-

-583

5.2

Sportaccommodaties

-3.559

912

-2.647

5.3

Cult.-presentatie, -productie en -partic

-407

2

-406

5.5

Cultureel erfgoed

-95

-

-95

5.6

Media

-848

6

-842

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-4.136

134

-4.002

6

Sociaal domein

-47.545

9.258

-38.288

Wijkteams

-

-

-

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-6.330

574

-5.756

6.3

Inkomensregelingen

-10.529

8.586

-1.943

6.4

Begeleide participatie

-5.341

-

-5.341

6.5

Arbeidsparticipatie

-1.175

20

-1.155

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-3.350

78

-3.273

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-8.012

-

-8.012

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-11.255

-

-11.255

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-1.553

-

-1.553

7

Volksgezondheid en milieu

-11.682

10.710

-971

7.1

Volksgezondheid

-1.763

-

-1.763

7.2

Riolering

-3.373

4.904

1.531

7.3

Afval

-3.913

5.503

1.591

7.4

Milieubeheer

-2.288

103

-2.185

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-345

200

-145

8

Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing

-4.290

2.653

-1.636

8.1

Ruimtelijke ordening

-1.381

875

-505

8.2

Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein)

-447

446

-1

8.3

Wonen en bouwen

-2.462

1.332

-1.130

Saldo

-113.313

114.892

1.581

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 10:57:16 met de export van 09/29/2021 08:36:26