Financiën

Uitvoeringsinformatie

In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

Uitvoeringsinformatie 2022

Nr.

Bedragen x € 1.000

Lasten 2022

Baten
2022

Saldo
2022

Begroting 2021

Werkelijk 2020

1

Totaal Veiligheid

-3.660

107

-3.553

-3.306

-3.683

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-2.529

67

-2.462

-2.240

-2.632

1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.131

40

-1.091

-1.066

-1.051

2

Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat

-5.812

163

-5.648

-10.735

-5.247

2.1

Verkeer en vervoer

-5.737

163

-5.573

-10.675

-5.206

2.2

Parkeren

-75

-

-75

-60

-41

3

Totaal Economie

-3.628

3.059

-569

-713

4.317

3.1

Economische ontwikkeling

-291

-

-291

-419

-238

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-2.764

2.825

61

25

4.869

3.3

Bedrijvenloketten bedrijfsregelingen

-199

20

-179

-198

-152

3.4

Economische promotie

-374

214

-160

-121

-162

4

Totaal Onderwijs

-4.185

555

-3.629

-3.898

-3.807

4.1

Openbaar basisonderwijs

-44

-

-44

-49

-50

4.2

Onderwijshuisvesting

-2.072

3

-2.069

-2.078

-2.433

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-2.069

552

-1.516

-1.771

-1.324

5

Totaal Sport, cultuur en recreatie

-9.628

1.054

-8.575

-8.072

-7.601

5.1

Sportbeleid en activering

-583

-

-583

-587

-605

5.2

Sportaccommodaties

-3.559

912

-2.647

-2.266

-1.946

5.3

Cult.-presentatie, -productie en -partic

-407

2

-406

-378

-308

5.5

Cultureel erfgoed

-95

-

-95

-94

-104

5.6

Media

-848

6

-842

-848

-813

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-4.136

134

-4.002

-3.899

-3.825

6

Totaal Sociaal domein

-47.545

9.258

-38.288

-38.817

-35.855

Wijkteams

-

-

-

-

-

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-6.330

574

-5.756

-5.016

-4.362

6.3

Inkomensregelingen

-10.529

8.586

-1.943

-2.077

-1.862

6.4

Begeleide participatie

-5.341

-

-5.341

-5.548

-5.713

6.5

Arbeidsparticipatie

-1.175

20

-1.155

-1.429

-914

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-3.350

78

-3.273

-3.446

-3.142

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-8.012

-

-8.012

-7.854

-7.178

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-11.255

-

-11.255

-11.886

-11.061

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-1.553

-

-1.553

-1.561

-1.623

7

Totaal Volksgezondheid en milieu

-11.682

10.710

-971

-1.883

-1.322

7.1

Volksgezondheid

-1.763

-

-1.763

-1.723

-1.629

7.2

Riolering

-3.373

4.904

1.531

1.582

1.567

7.3

Afval

-3.913

5.503

1.591

874

649

7.4

Milieubeheer

-2.288

103

-2.185

-2.484

-1.736

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-345

200

-145

-132

-173

8

Totaal Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing

-4.290

2.653

-1.636

-3.411

-1.838

8.1

Ruimtelijke ordening

-1.381

875

-505

-2.210

-651

8.2

Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein)

-447

446

-1

-

77

8.3

Wonen en bouwen

-2.462

1.332

-1.130

-1.201

-1.264

9

Totaal Bestuur en ondersteuning

-23.192

86.596

63.405

62.913

60.542

9.1

Bestuur

-2.726

-

-2.726

-2.411

-2.224

9.2

Burgerzaken

-1.229

570

-659

-680

-420

9.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-864

79

-785

-1.408

-886

9.4

Overhead

-17.187

1.492

-15.695

-15.579

-15.928

9.5

Treasury

146

68

215

192

-160

9.61

OZB woningen

-180

9.511

9.331

8.963

8.787

9.62

OZB niet-woningen

-

3.229

3.229

3.176

2.962

9.64

Belastingen overig

-974

411

-563

2.854

2.886

9.7

Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds

-

71.236

71.236

68.985

65.397

9.8

Overige baten en lasten

-178

-

-178

-1.179

132

9.9

Vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-4

Totaal Saldo van lasten en baten

-113.622

114.155

536

-7.922

5.506

Mutaties reserves programma 1 t/m 9

308

736

1.045

7.127

-5.426

Saldo MJB 2022 - 2025

-113.313

114.892

1.580

-793

80

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 10:57:16 met de export van 09/29/2021 08:36:26