De paragrafen

Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

Lingewaard wil een aantrekkelijke gemeente zijn om te wonen, te werken en te recreëren. De openbare ruimte speelt hierin een belangrijke rol. Het beheer moet voldoen aan het afgesproken kwaliteitsniveau in de beleidsplannen. We investeren in het onderhouden van kapitaalgoederen voor het dagelijks onderhoud, het uitvoeren van (groot)onderhoud en vervangingen.
We gebruiken meerjarenprogramma’s voor de uitvoering van groot onderhoud en voor inzicht op de toekomstige uitgaven. Leidt dit niet meer tot het minimaal vereiste kwaliteitsniveau, dan vervangen we de voorzieningen. Op dat moment zijn vervangingsinvesteringen noodzakelijk.

In deze paragraaf geven we de volgende onderdelen per kapitaalgoed weer:

  • de kaders die we hanteren voor het onderhoud van de openbare ruimte,
  • het actuele onderhoudsniveau,
  • welke werkzaamheden we uit gaan voeren,
  • de financiële consequenties.

Naast een aantal specifiek genoemde beleidskaders is er een groot aantal wetten dat ook regels stelt aan het onderhoud. Bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek, de Wegenwet of de Arbowet.
Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap doet dit onder meer op het gebied van fysieke toegankelijkheid. De huidige toegankelijkheidssituatie wegen we vóór onderhoudswerkzaamheden aan bestaande regels en richtlijnen in onder meer het Bouwbesluit en het Handboek voor Toegankelijkheid. Blijkt dat er aanpassingen of verbeteringen noodzakelijk zijn dan brengen we de financiële consequenties hiervan in beeld. Daarmee doen we ook recht aan de bevindingen van de Rekenkamercommissie op dit vlak.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 10:57:16 met de export van 09/29/2021 08:36:26