Financiën

Reserves en voorzieningen

Verloop Algemene reserve

2021

2022

2023

2024

2025

Saldo per 1 januari 

          17.783

          20.386

          21.582

          21.438

          21.146

Resultaat 2020

                79

Toevoeg./onttrekk. resultaatbestemming 2020

          -1.506

Saldo 1-1-2021 ná resultaatbestemming

          16.356

Dekking saldi meerjarenbegroting 2022-2025

                 -  

            1.579

                  1

             -147

              193

Dekking saldo 2021 conform 2e turap

             -768

                 -  

                 -  

                 -  

                 -  

Saldo 2021 (inclusief tussentijdse rapportages)

          15.588

Vrijval reserve precario 

            4.259

                 -  

                 -  

                 -  

                 -  

Afbouw precario gas- en bovengrondse leidingen

            1.047

                 -  

                 -  

                 -  

                 -  

Dekking exploitatie(omzetten aandelen Vitens)

             -100

             -100

             -100

             -100

             -100

Invoering Omgevingswet

             -375

                 -  

                 -  

                 -  

                 -  

Kwartiermaker dijkversterking

               -22

               -22

                 -  

                 -  

                 -  

Tijdelijke lokalen jonge kracht

               -11

                 -  

                 -  

                 -  

                 -  

Dekking prijsindexering investeringsplan

                 -  

             -155

                 -  

                 -  

                 -  

Amendementen Kadernota 2022:

GMP-plus verkeersonderzoeken 2022-2025

                 -  

               -45

               -45

               -45

               -45

Onderhoud civieltechnische kunstwerken 

                 -  

               -61

                 -  

                 -  

                 -  

Saldo per 31-12

20.386

21.582

21.438

21.146

21.194

Waarvan beschikbaar voor het risico COVID-19

              954

Waarvan beschikbaar voor de overige risico's

            6.047

Overzicht reserves en voorzieningen

Stand

Resultaat-

2021

2022

2023

2024

2025

Stand

31-12-2020

bestemming

31-12-2025

Overzicht reserves

Algemene reserve 

17.783

-1.427

4.030

1.196

-144

-292

48

21.194

Bestemmingsreserves

Reserves t.b.v. dekking van afschrijvingslasten

Aanpassing kruising Valom

325

0

-6

-7

-7

-7

-7

291

Sociaal Culturele Centra

475

0

-41

-41

-41

-42

-42

268

Gereserveerd bedrag bochten Karstraat

0

0

3.591

0

-69

-70

-71

3.381

Fietsvoorzieningen

0

0

2.100

0

-33

-34

-34

1.998

Tijdelijke huisvesting SGS

394

0

-76

-78

-79

-80

-81

0

Reserves t.b.v. toekomstige uitgaven en/of investeringen

Fonds bovenwijkse voorzieningen

3.166

0

-2.850

0

0

0

0

316

Reserve inzet woningbouw

1.805

0

-142

0

0

0

0

1.663

Reserves t.b.v. personele verplichtingen en risico's

Bedrijfsvoering en personele verplichtingen

76

0

-18

-18

-18

-18

0

5

Reserve grondexploitaties

Reserve grondexploitatie

7.367

0

1.173

120

0

0

0

8.660

Reserves overige bestemmingen

Bestemmingsreserve budgetoverhevelingen

1.559

242

-1.801

0

0

0

0

0

Grondsanering gemeentewerf Gendt

7

0

-7

0

0

0

0

0

Wijkplatforms tbv fiets- en voetveer Bemmel-Ooij

30

0

0

-30

0

0

0

0

Opsporing en ruiming niet gesprongen explosieven

9

0

-9

0

0

0

0

0

Civieltechnische kunstwerken

96

0

-4

18

18

18

18

163

Revitalisering Zilverkamp

24

0

0

0

0

0

0

24

Inzet combinatiefunctionarissen

28

0

-14

-14

0

0

0

0

Kunst 

65

0

8

8

8

8

8

106

Landschapsfonds

137

0

-39

14

-5

0

0

107

Stimuleren vraag naar huishoudelijke hulp

213

0

-100

0

0

0

0

113

Sociaal domein

1.678

375

-1.391

-550

0

0

0

112

WMO-hulpmiddelen

0

491

-193

0

0

0

0

299

Afvalstoffenheffing

0

0

0

79

52

31

17

179

Fonds ruimtelijke ontwikkeling

384

0

0

0

0

0

0

384

Herinrichting openbaar gebied Sancta Maria Huissen

135

0

0

0

0

0

0

135

Startersleningen

404

0

0

0

0

0

0

404

Precariobelasting*

10.060

0

-10.060

0

0

0

0

0

Vervanging straatmeubilair

75

0

20

20

6

5

5

132

NEXTgarden

98

0

0

0

0

0

0

98

Activiteiten regio Arnhem-Nijmegen

60

0

-60

0

0

0

0

0

Rehabilitatie wegen

172

0

59

58

81

77

76

523

Groenfonds Lingewaard

99

0

0

0

0

0

0

99

Transitiefonds energie

986

51

-640

-340

0

0

0

57

Parkeren

0

0

5

0

0

0

0

5

Totaal bestemmingsreserves

29.928

1.159

-10.495

-761

-88

-112

-112

19.519

Totaal reserves

47.711

-268

-6.466

435

-232

-404

-64

40.712

Overzicht voorzieningen

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Wethouderspensioenen

6.246

-35

-38

-38

-38

-38

6.059

Voorziening ruilverkaveling

46

0

-38

0

0

0

8

Bijdrage De Bongerd - Langstraat/Kruisstraat Gendt

363

0

0

0

0

0

363

6.655

0

-35

-76

-38

-38

-38

6.430

Egalisatievoorzieningen

Onderhoud wegverhardingen*

1.567

5.583

96

-904

296

-1.914

4.726

Onderhoud civieltechnische kunstwerken

169

21

0

0

0

0

190

Onderhoud buitensport accommodaties

336

79

212

287

262

262

1.437

Onderhoud gebouwen

1.971

607

-57

-57

-57

-57

2.350

4.043

0

6.290

252

-674

501

-1.709

8.704

Voorzieningen van derden verkregen middelen met specifieke besteding

Voorziening planschade 

395

0

0

0

0

0

395

Voorziening riolering

5.026

-826

389

389

404

404

5.788

Voorziening grafrechten

1.004

0

0

0

0

0

1.004

Voorziening vooruit ontvangen leges

524

0

0

0

0

0

524

6.950

0

-826

389

389

404

404

7.711

Totaal voorzieningen

17.648

0

5.429

565

-322

868

-1.342

22.845

Totaal reserves en voorzieningen

65.359

-268

-1.037

1.000

-554

463

-1.406

63.557

*De mutatie in de bestemmingsreserve Precario in 2022 van € 10.060.000 bestaat enerzijds uit de storting van de geraamde opbrengst precario water en elektra € 2.040.000 en anderzijds uit de onttrekkingen voor: toevoeging voorziening onderhoud wegen € 5.000.000, projecten in het kader van bereikbaarheid en mobiliteit € 2.841.000 en toevoeging aan de Algemene reserve (het restant) € 4.259.000.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 10:57:16 met de export van 09/29/2021 08:36:26