Financiën

Baten en lasten meerjarenbegroting 2022 - 2025

In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

Baten en lasten meerjarenbegroting 2022 - 2025

Nr.

Bedragen x € 1.000

Lasten 2022

Baten     2022

Lasten    2023

Baten     2023

Lasten    2024

Baten     2024

Lasten    2025

Baten    2025

1

Totaal Veiligheid

-3.660

107

-3.775

107

-2.644

107

-3.775

107

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-2.529

67

-2.644

67

-2.644

67

-2.644

67

1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.131

40

-1.131

40

-1.131

40

-1.131

40

2

Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat

-5.812

163

-5.745

163

-5.676

163

-5.750

163

2.1

Verkeer en vervoer

-5.737

163

-5.676

163

-5.676

163

-5.681

163

2.2

Parkeren

-75

-

-69

-

-69

-

-69

-

3

Totaal Economie

-3.628

3.059

-3.603

3.059

-291

3.059

-3.603

3.059

3.1

Economische ontwikkeling

-291

-

-291

-

-291

-

-291

-

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-2.764

2.825

-2.764

2.825

-2.764

2.825

-2.764

2.825

3.3

Bedrijvenloketten bedrijfsregelingen

-199

20

-199

20

-199

20

-199

20

3.4

Economische promotie

-374

214

-349

214

-349

214

-349

214

4

Totaal Onderwijs

-4.185

555

-4.079

449

-44

249

-4.079

249

4.1

Openbaar basisonderwijs

-44

-

-44

-

-44

-

-44

-

4.2

Onderwijshuisvesting

-2.072

3

-2.072

3

-2.072

3

-2.072

3

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-2.069

552

-1.963

446

-1.963

246

-1.963

246

5

Totaal Sport, cultuur en recreatie

-9.628

1.054

-9.596

1.087

-569

992

-9.625

992

5.1

Sportbeleid en activering

-583

-

-569

-

-569

-

-569

-

5.2

Sportaccommodaties

-3.559

912

-3.539

912

-3.539

912

-3.539

912

5.3

Cult.-presentatie, -productie en -partic

-407

2

-407

2

-407

2

-407

2

5.5

Cultureel erfgoed

-95

-

-95

-

-95

-

-95

-

5.6

Media

-848

6

-848

6

-848

6

-848

6

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-4.136

134

-4.138

167

-4.137

72

-4.167

72

6

Totaal Sociaal domein

-47.545

9.258

-46.618

9.258

-

9.258

-45.744

9.258

Wijkteams

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-6.330

574

-6.231

574

-6.232

574

-6.232

574

6.3

Inkomensregelingen

-10.529

8.586

-10.480

8.586

-10.480

8.586

-10.480

8.586

6.4

Begeleide participatie

-5.341

-

-5.116

-

-4.903

-

-4.903

-

6.5

Arbeidsparticipatie

-1.175

20

-1.166

20

-1.161

20

-1.154

20

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-3.350

78

-3.349

78

-3.349

78

-3.349

78

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-8.012

-

-8.012

-

-8.012

-

-8.012

-

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-11.255

-

-10.761

-

-10.461

-

-10.111

-

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-1.553

-

-1.503

-

-1.503

-

-1.503

-

7

Totaal Volksgezondheid en milieu

-11.682

10.710

-11.361

10.710

-1.747

10.710

-11.366

10.687

7.1

Volksgezondheid

-1.763

-

-1.747

-

-1.747

-

-1.748

-

7.2

Riolering

-3.373

4.904

-3.373

4.904

-3.373

4.904

-3.373

4.904

7.3

Afval

-3.913

5.503

-3.935

5.503

-3.952

5.503

-3.973

5.503

7.4

Milieubeheer

-2.288

103

-1.952

103

-1.956

103

-1.932

80

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-345

200

-354

200

-340

200

-340

200

8

Totaal Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing

-4.290

2.653

-4.290

2.653

-1.381

2.653

-4.290

2.653

8.1

Ruimtelijke ordening

-1.381

875

-1.381

875

-1.381

875

-1.381

875

8.2

Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein)

-447

446

-447

446

-447

446

-447

446

8.3

Wonen en bouwen

-2.462

1.332

-2.462

1.332

-2.462

1.332

-2.462

1.332

9

Totaal Bestuur en ondersteuning

-23.192

86.596

-25.005

86.389

-2.792

87.717

-28.146

89.170

9.1

Bestuur

-2.726

-

-2.769

-

-2.792

-

-2.766

-

9.2

Burgerzaken

-1.229

570

-1.225

570

-1.225

570

-1.148

570

9.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-864

79

-864

79

-864

79

-864

79

9.4

Overhead

-17.187

1.492

-17.946

1.834

-18.297

1.860

-18.813

1.885

9.5

Treasury

146

68

178

68

181

68

186

68

9.61

OZB woningen

-180

9.511

-180

9.800

-180

10.093

-180

10.351

9.62

OZB niet-woningen

-

3.229

-

3.453

-

3.508

-

3.571

9.64

Belastingen overig

-974

411

-974

411

-974

411

-974

411

9.7

Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds

-

71.236

-

70.174

-

71.128

-

72.235

9.8

Overige baten en lasten

-178

-

-1.225

-

-2.571

-

-3.587

-

9.9

Vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal Lasten en totaal Baten

-113.622

114.155

-114.072

113.875

-115.278

114.908

-116.378

116.338

Mutatie reserves progr. 1 t/m 9

308

736

-227

426

-210

433

-185

419

Baten en lasten meerjarenbegroting

-113.313

114.892

-114.299

114.300

-115.489

115.341

-116.564

116.758

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 10:57:16 met de export van 09/29/2021 08:36:26