Samenvatting

Waar zetten we in 2022 op in?

In Lingewaard is het goed wonen
We realiseren ca 180 nieuwe woningen die qua aantal en kwaliteit zijn afgestemd op de lokale en regionale behoefte. Zoals het Mariaplein Haalderen en Vleumingen in Gendt. Daarnaast verwachten we de start bouw bij onder meer het Slingerbos en de Aloysiuslocatie in Huissen, Blauwe Hoek in Doornenburg en Wapen van Bemmel. Zo komen er onder meer tijdelijke woningen, woningen voor starters en woningen voor senioren bij. In de periode 2020 - 2025 willen we in totaal 1280 nieuwe woningen realiseren en tot 2030 1710 woningen. We gaan door met de revitalisering van de Zilverkamp in samenspraak met de bewoners. Het belang van het middengebied tussen de twee steden Arnhem en Nijmegen neemt door de verdere verstedelijking toe. Lingewaard vormt met haar groene karakter en haar ruimte voor wonen, recreatie en bedrijvigheid een belangrijke schakel in de ontwikkeling van de Groene Metropool Regio. Na vaststelling van de regionale agenda bepalen we hierin onze prioriteiten en welke capaciteit we inzetten om onze doelstellingen te realiseren. Dit doen we waar mogelijk samen met onze buurgemeenten. We handelen in 2022 conform de strategische agenda van het middengebied.

Veiligheid
De ontvangen signalen van de wijkplatforms over overlast door onder andere jeugd of honden willen we gebruiken om onze boa’s nog gerichter in te zetten. De betreffende locaties zullen in gezamenlijk overleg met het wijkplatform worden bepaald.
We blijven inzetten op bewustwording en weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit. Dit doen we onder meer door voorlichting en controles.

Afval
We vervangen prullenbakken in de openbare ruimte en de GFT-containers. We gaan door met de vervanging van bovengrondse- door ondergrondse verzamelcontainers. Vanaf 2020 zien we een verbetering in het afvalscheidingsgedrag van onze inwoners. Hierdoor wordt de container voor het restafval per jaar minder vaak aangeboden en zijn extra investeringen nodig in inzamelvoorzieningen. Dit heeft ook in 2022 financiële consequenties voor de afvalstoffenheffing.

Klimaatverandering
We willen als gemeente minder kwetsbaar zijn en worden voor de gevolgen van klimaatverandering: wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Daarom gaan we de Lokale Adaptatie Strategie (LAS) uitvoeren. Dit is een plan waarin staat beschreven hoe we onze omgeving zo goed mogelijk aanpassen aan het veranderende klimaat en water robuust maken.

Biodiversiteit
Samen met inwonersgroepen werken we aan de realisatie van beplantingsprojecten, het wegwerken van achterstallig onderhoud aan landschapselementen en aan training & opleiding van vrijwilligers. We voeren de proef met biodivers maaien van de gazons verder uit en voeren aangepast maaibeheer uit om de biodiversiteit in bermen te verhogen en het natuurlijk evenwicht te herstellen.

Lingewaard is goed en veilig bereikbaar
Om de bereikbaarheid te verbeteren en daarmee ook omgevingshinder op lokale routes te beperken, is regionale samenwerking noodzakelijk. Bijvoorbeeld bij de gebiedsgerichte aanpak van de N325/A325. Maar ook door de mogelijkheden te verkennen voor een nieuwe busverbinding en snelfietsverbinding tussen Huissen en Arnhem. We gaan aan de slag met de uitwerking van het GMP+. We bereiden de realisatie van de Dorpensingel voor en, afhankelijk van de beroepsprocedure, ook de doortrekking van de A15 inclusief snelfietsroute. We gaan op verschillende plekken aan de slag met vervanging van het riool en herinrichting van de weg. Bijvoorbeeld in de Woerdsestraat in Gendt en de Gochsestraat in Huissen.

Lingewaard is in 2050 energieneutraal
We focussen op drie speerpunten: energie besparen, het opwekken van duurzame energie en warmtetransitie. Het Energieloket is bereikbaar voor inwoners die verduurzamen. We breiden dit verder uit met een mobiel energieloket. We helpen inwoners(initiatieven) en ondernemers die ideeën hebben om verder te verduurzamen. In de Zilverkamp en Doornenburg werken we aan mogelijkheden om woningen en gebouwen duurzaam te verwarmen zonder aardgas. Samen met regiogemeenten werken we aan een Regionale Energie Strategie (RES). En binnen onze gemeente werken we aan het duurzaam opwekken van energie uit zon en water en doen we verder onderzoek naar welke mogelijkheden Hoge Temperatuur Opslag (HTO) biedt. We geven als gemeente het goede voorbeeld door gemeentelijke gebouwen verder te verduurzamen.

Het ondernemersklimaat is in Lingewaard aantrekkelijk
In 2022 is het nieuwe economisch beleidsplan met een uitvoeringsagenda gereed voor besluitvorming. We stimuleren samenwerking in bedrijfsinvesteringszones en centrummanagement voor veilige bedrijventerreinen en bruisende kernen. De vraag naar ruimte op bedrijventerreinen blijft bestaan. Wij starten met de plannen voor Agropark III binnen het gebied van NEXTgarden.

We werken samen met de regio aan de profilering van NEXTgarden als energieneutraal en economisch krachtig tuinbouwgebied. Daarbij onderzoeken we de haalbaarheid (oa via lobby) van het realiseren van een tuinbouwbelevingscentrum met hotel en restaurant. We maken het warmtenet op NEXTgarden operationeel en gaan verder met het onderzoek naar (ondergrondse) warmte-opslag (HTO) als component in de energietransitie;

Toerisme
We zetten de samenwerking voort met de gemeente Overbetuwe en het bureau Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (TVAN) voor marketing en promotie. Hierbij betrekken we ondernemers (verenigingen) en we onderhouden de website Bezoek De Betuwe. We verbeteren het recreatieve routenetwerk.

In Lingewaard kijken we naar elkaar om

Wmo, participatie en jeugd
We gaan aan de slag met het uitvoeren van het nieuwe beleidsplan sociaal domein. Dit doen we samen met onze partners en in de vorm van coalities. We werken hard om alle maatregelen van de taskforce sociaal domein, die eind 2022 afloopt, te realiseren. Het aantal ouderen neemt snel toe. Daarom onderzoeken we of we meer algemene voorzieningen kunnen organiseren, zoals bijvoorbeeld algemene ontmoetingsactiviteiten voor ouderen of voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. We versterken het steunpunt mantelzorg bij SWL, we vergroten het aanbod in respijtzorg en we vereenvoudigen de aanvraag van het mantelzorgcompliment. We starten met de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering. We bieden nieuwe Lingewaarders een passend inburgeringsaanbod en begeleiden hen intensief. We implementeren de participatierotonde en intensiveren, samen met partners uit de arbeidsmarktregio, onze inspanningen om meer werkzoekenden aan het werk te helpen. We implementeren de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming. Met de extra middelen die we van het rijk ontvangen, nemen we extra maatregelen om te komen tot betere jeugdhulp en beheersing van de kosten.
We versterken de samenwerking met huisartsen met als doel om kinderen dicht bij huis te ondersteunen en instroom in specialistische zorg te verminderen. We versterken het schoolmaatschappelijk werk en onderzoeken op welke manier we ondersteuning van jongeren binnen het onderwijs kunnen inzetten vanuit het onderwijs. We steken extra energie in kinderen die in armoede opgroeien en spelen we proactief in op wensen van deze doelgroep door nieuwe producten te ontwikkelen voor het kindpakket. We investeren in alcohol- en drugspreventie voor jeugdigen samen met lokale partners en we richten ons met professionele voorlichtingen tevens op de ouders/verzorgers. Daarnaast gaan we aan de slag met de omgekeerde verordening en de omgekeerde toets. Hierbij staan niet de wetten en de regels voorop, maar de hulpvraag van de inwoner.

Onderwijs
We geven uitvoering aan het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het NPO helpt leervertragingen die zijn opgelopen door COVID-19 in te halen en het onderwijs te verbeteren. We besteden een aantal keer per jaar aandacht aan laaggeletterdheid om hier het taboe te doorbreken en trainen de professionals in het herkennen hiervan. We breiden het IKC Binnenstebuiten uit met twee lokalen. Met het OBC De Heister wordt een samenwerkingsovereenkomst voor nieuwbouw opgesteld. Ook voor IKC de Doornick wordt gewerkt aan nieuwbouwplannen. Voor de Vonkenmorgen wordt een massastudie opgesteld. Voor het IKC Sterrenbos wordt hiervoor de opdracht gegeven. Daarnaast gaan we aan de slag met het opstarten van een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP) vanaf 2023.

Sport, cultuur en recreatie
Van jong tot oud mee moet iedereen mee kunnen doen door een passend aanbod aan sportieve, culturele en recreatieve activiteiten. Dit stimuleren door de ‘open club gedachte’. Maar ook diverse beweegactiviteiten voor jong en oud te stimuleren en ondersteunen via (sport)subsidies en de sport- en cultuurcoaches. We breiden het Ontmoetingscentrum De Leemhof in Gendt uit om ruimte te bieden aan nieuwe maatschappelijke gebruikers en we verkopen Villa Ganita. In Huissen werken we aan een uitvoeringsplan voor de huisvesting van sport- en sociaal culturele activiteiten. We blijven het behoud van gebouwd en landschappelijk erfgoed stimuleren. Dit doen we door het beschikbaar stellen van subsidie aan eigenaren van een monument en aan de beheerstichting van het Fort Pannerden. We werken mee aan een gezamenlijke aanpak van provincie, waterschap en andere gemeenten voor de promotie van de Waaldijk als recreatieroute (gastvrije Waaldijk).

Leefbaarheid
We actualiseren het beleidsplan ‘Ruimte voor Inwonersinitiatieven’, waarin we beschrijven hoe we als gemeente om willen gaan met initiatieven vanuit de samenleving. We bieden het succesvolle 'Lingewaard Doet' aan in Doornenburg en Huissen. We stemmen twee keer per jaar met initiatiefnemers af over de voortgang en realisatie van de dorps- en wijkontwikkelingsplannen en we ondersteunen hen bij de uitwerking.

Organisatie
In 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2021 gestart. We werken verder aan een inclusieve, klantgerichte dienstverlening. Hierbij nemen we de aanbevelingen uit (periodieke) onderzoeken mee. We maken inwonersbrieven, collegevoorstellen en -besluiten beter toegankelijk en schrijven in duidelijke taal. We versterken participatie verder door onder meer tools te ontwikkelen: zowel voor medewerkers als extern voor initiatiefnemers die in het kader van de Omgevingswet het initiatief nemen voor participatie.

Samen met Overbetuwe trekken we op in de regionale samenwerking. Dit doen we aan de hand van de Strategische agenda Middengebied. We nemen actief deel aan de regionale samenwerking binnen de Groene Metropool Regio en zetten in op de acties die onze lokale doelstellingen versterken. Op deze manier zetten we Lingewaard en het middengebied op de kaart.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 10:57:16 met de export van 09/29/2021 08:36:26