Financiën

Meerjarenbegroting 2022 - 2025

(+) = voordelig saldo       (-) = nadelig saldo

Totalen Meerjarenbegroting 2022- 2025

Nr.

Bedragen x € 1.000

Begroting 2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

1

Veiligheid

-3.553

-3.668

-3.668

-3.668

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-2.462

-2.577

-2.577

-2.577

1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.091

-1.091

-1.091

-1.091

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-5.648

-5.581

-5.581

-5.587

2.1

Verkeer en vervoer

-5.573

-5.512

-5.512

-5.518

2.2

Parkeren

-75

-69

-69

-69

3

Economie

-569

-544

-544

-544

3.1

Economische ontwikkeling

-291

-291

-291

-291

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

61

61

61

61

3.3

Bedrijvenloketten bedrijfsregelingen

-179

-179

-179

-179

3.4

Economische promotie

-160

-135

-135

-135

4

Onderwijs

-3.629

-3.629

-3.829

-3.829

4.1

Openbaar basisonderwijs

-44

-44

-44

-44

4.2

Onderwijshuisvesting

-2.069

-2.069

-2.069

-2.069

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-1.516

-1.516

-1.716

-1.716

5

Sport, cultuur en recreatie

-8.575

-8.510

-8.604

-8.633

5.1

Sportbeleid en activering

-583

-569

-569

-569

5.2

Sportaccommodaties

-2.647

-2.627

-2.627

-2.627

5.3

Cult.-presentatie, -productie en -partic

-406

-406

-406

-406

5.5

Cultureel erfgoed

-95

-95

-95

-95

5.6

Media

-842

-842

-842

-842

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-4.002

-3.971

-4.065

-4.094

6

Sociaal domein

-38.288

-37.361

-36.844

-36.487

Wijkteams

-

-

-

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-5.756

-5.657

-5.658

-5.658

6.3

Inkomensregelingen

-1.943

-1.894

-1.894

-1.894

6.4

Begeleide participatie

-5.341

-5.116

-4.903

-4.903

6.5

Arbeidsparticipatie

-1.155

-1.146

-1.141

-1.134

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-3.273

-3.272

-3.272

-3.272

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-8.012

-8.012

-8.012

-8.012

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-11.255

-10.761

-10.461

-10.111

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-1.553

-1.503

-1.503

-1.503

7

Volksgezondheid en milieu

-971

-650

-658

-679

7.1

Volksgezondheid

-1.763

-1.747

-1.747

-1.748

7.2

Riolering

1.531

1.531

1.531

1.531

7.3

Afval

1.591

1.569

1.551

1.531

7.4

Milieubeheer

-2.185

-1.849

-1.853

-1.853

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-145

-154

-140

-140

8

Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing

-1.636

-1.636

-1.636

-1.636

8.1

Ruimtelijke ordening

-505

-505

-505

-505

8.2

Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein)

-1

-1

-1

-1

8.3

Wonen en bouwen

-1.130

-1.130

-1.130

-1.130

9

Bestuur en ondersteuning

63.405

61.384

60.996

61.025

9.1

Bestuur

-2.726

-2.769

-2.792

-2.766

9.2

Burgerzaken

-659

-655

-655

-578

9.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-785

-785

-785

-785

9.4

Overhead

-15.695

-16.112

-16.437

-16.927

9.5

Treasury

215

246

250

254

9.61

OZB woningen

9.331

9.620

9.913

10.171

9.62

OZB niet-woningen

3.229

3.453

3.508

3.571

9.64

Belastingen overig

-563

-563

-563

-563

9.7

Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds

71.236

70.174

71.128

72.235

9.8

Overige baten en lasten

-178

-1.225

-2.571

-3.587

9.9

Vennootschapsbelasting

-

-

-

Totaal Saldo van lasten en baten

536

-195

-368

-38

Mutaties reserves programma 1 t/m 9

1.045

199

223

234

Saldo MJB 2022-2025

1.581

4

-145

196

De totalen wijken licht af van de totalen in de financiële positie. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 10:57:16 met de export van 09/29/2021 08:36:26